Replacement MCBs

MEM

MEM MBH106

MBH106 MEM MCB Type B Single Pole 6A 10kA

£17.56 ex. vat £21.07 inc. vat

MEM MBH110

MBH110 MEM MCB Type B Single Pole 10A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MBH116

MBH116 MEM MCB Type B Single Pole 16A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MBH120

MBH120 MEM MCB Type B Single Pole 20A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MBH132

MBH132 MEM MCB Type B Single Pole 32A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MBH140

MBH140 MEM MCB Type B Single Pole 40A 10kA

£18.26 ex. vat £21.91 inc. vat

MEM MCH106

MCH106 MEM MCB Type C Single Pole 6A 10kA

£17.56 ex. vat £21.07 inc. vat

MEM MCH110

MCH110 MEM MCB Type C Single Pole 10A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MCH116

MCH116 MEM MCB Type C Single Pole 16A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MCH120

MCH120 MEM MCB Type C Single Pole 20A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MCH132

MCH132 MEM MCB Type C Single Pole 32A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MCH140

MCH140 MEM MCB Type C Single Pole 40A 10kA

£18.26 ex. vat £21.91 inc. vat

MEM MCH163

MCH163 MEM MCB Type C Single Pole 63A 10kA

£19.99 ex. vat £23.99 inc. vat

MEM MCH310

MCH310 MEM MCB Type C Triple Pole 10A 10kA

£71.15 ex. vat £85.38 inc. vat

MEM MCH316

MCH316 MEM MCB Type C Triple Pole 16A 10kA

£71.15 ex. vat £85.38 inc. vat

MEM MCH320

MCH320 MEM MCB Type C Triple Pole 20A 10kA

£71.15 ex. vat £85.38 inc. vat

MEM MCH332

MCH332 MEM MCB Type C Triple Pole 32A 10kA

£71.15 ex. vat £85.38 inc. vat

MEM MCH340

MCH340 MEM MCB Type C Triple Pole 40A 10kA

£77.32 ex. vat £92.78 inc. vat

MEM MCH350

MCH350 MEM MCB Type C Triple Pole 50A 10kA

£77.32 ex. vat £92.78 inc. vat

MEM MCH363

MCH363 MEM MCB Type C Triple Pole 63A 10kA

£85.70 ex. vat £102.84 inc. vat

Merlin Gerin

MGN C60HB106

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 6A

£10.57 ex. vat £12.68 inc. vat

MGN C60HB110

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 10A

£9.44 ex. vat £11.33 inc. vat

MGN C60HB116

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 16A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HB120

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 20A

£9.44 ex. vat £11.33 inc. vat

MGN C60HB132

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 32A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HB140

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 40A

£10.48 ex. vat £12.58 inc. vat

MGN C60HB150

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 50A

£11.68 ex. vat £14.02 inc. vat

MGN C60HB163

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 63A

£12.53 ex. vat £15.04 inc. vat

MGN C60HB263

Merlin Gerin MCB Type B Double Pole 63A

£35.56 ex. vat £42.67 inc. vat

MGN C60HB350

Merlin Gerin MCB Type B Triple Pole 50A

£50.09 ex. vat £60.11 inc. vat

MGN C60HC106

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 6A

£10.57 ex. vat £12.68 inc. vat

MGN C60HC110

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 10A

£9.44 ex. vat £11.33 inc. vat

MGN C60HC116

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 16A

£9.44 ex. vat £11.33 inc. vat

MGN C60HC120

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 20A

£9.44 ex. vat £11.33 inc. vat

MGN C60HC132

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 32A

£9.44 ex. vat £11.33 inc. vat

MGN C60HC140

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 40A

£10.48 ex. vat £12.58 inc. vat

MGN C60HC150

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 50A

£11.55 ex. vat £13.86 inc. vat

MGN C60HC163

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 63A

£12.47 ex. vat £14.96 inc. vat

MGN C60HD106

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 6A

£11.11 ex. vat £13.33 inc. vat

MGN C60HD110

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 10A

£9.88 ex. vat £11.86 inc. vat

MGN C60HD116

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 16A

£9.88 ex. vat £11.86 inc. vat

MGN C60HD120

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 20A

£9.88 ex. vat £11.86 inc. vat

MGN C60HD132

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 32A

£9.88 ex. vat £11.86 inc. vat

MGN C60HD140

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 40A

£10.98 ex. vat £13.18 inc. vat

MGN C60HD202

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 2A

£38.15 ex. vat £45.78 inc. vat

MGN C60HD204

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 4A

£35.11 ex. vat £42.13 inc. vat

MGN C60HD206

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 6A

£31.82 ex. vat £38.18 inc. vat

MGN C60HD210

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 10A

£28.79 ex. vat £34.55 inc. vat

MGN C60HD216

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 16A

£28.79 ex. vat £34.55 inc. vat

MGN C60HD220

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 20A

£28.79 ex. vat £34.55 inc. vat

MGN C60HD232

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 32A

£28.79 ex. vat £34.55 inc. vat

MGN C60HD240

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 40A

£31.88 ex. vat £38.26 inc. vat