Replacement MCBs

MEM

MEM MBH106

MBH106 MEM MCB Type B Single Pole 6A 10kA

£17.56 ex. vat £21.07 inc. vat

MEM MBH110

MBH110 MEM MCB Type B Single Pole 10A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MBH116

MBH116 MEM MCB Type B Single Pole 16A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MBH120

MBH120 MEM MCB Type B Single Pole 20A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MBH132

MBH132 MEM MCB Type B Single Pole 32A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MBH140

MBH140 MEM MCB Type B Single Pole 40A 10kA

£18.26 ex. vat £21.91 inc. vat

MEM MCH106

MCH106 MEM MCB Type C Single Pole 6A 10kA

£17.56 ex. vat £21.07 inc. vat

MEM MCH110

MCH110 MEM MCB Type C Single Pole 10A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MCH116

MCH116 MEM MCB Type C Single Pole 16A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MCH120

MCH120 MEM MCB Type C Single Pole 20A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MCH132

MCH132 MEM MCB Type C Single Pole 32A 10kA

£16.75 ex. vat £20.10 inc. vat

MEM MCH140

MCH140 MEM MCB Type C Single Pole 40A 10kA

£18.26 ex. vat £21.91 inc. vat

MEM MCH163

MCH163 MEM MCB Type C Single Pole 63A 10kA

£19.99 ex. vat £23.99 inc. vat

MEM MCH310

MCH310 MEM MCB Type C Triple Pole 10A 10kA

£71.15 ex. vat £85.38 inc. vat

MEM MCH316

MCH316 MEM MCB Type C Triple Pole 16A 10kA

£71.15 ex. vat £85.38 inc. vat

MEM MCH320

MCH320 MEM MCB Type C Triple Pole 20A 10kA

£71.15 ex. vat £85.38 inc. vat

MEM MCH332

MCH332 MEM MCB Type C Triple Pole 32A 10kA

£71.15 ex. vat £85.38 inc. vat

MEM MCH340

MCH340 MEM MCB Type C Triple Pole 40A 10kA

£77.32 ex. vat £92.78 inc. vat

MEM MCH350

MCH350 MEM MCB Type C Triple Pole 50A 10kA

£77.32 ex. vat £92.78 inc. vat

MEM MCH363

MCH363 MEM MCB Type C Triple Pole 63A 10kA

£85.70 ex. vat £102.84 inc. vat

Merlin Gerin