Replacement MCBs

MEM

MEM MBH106

MBH106 MEM MCB Type B Single Pole 6A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MBH110

MBH110 MEM MCB Type B Single Pole 10A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MBH116

MBH116 MEM MCB Type B Single Pole 16A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MBH120

MBH120 MEM MCB Type B Single Pole 20A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MBH132

MBH132 MEM MCB Type B Single Pole 32A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MBH140

MBH140 MEM MCB Type B Single Pole 40A 10kA

£13.66 ex. vat £16.39 inc. vat

MEM MCH106

MCH106 MEM MCB Type C Single Pole 6A 10kA

£13.14 ex. vat £15.77 inc. vat

MEM MCH110

MCH110 MEM MCB Type C Single Pole 10A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MCH116

MCH116 MEM MCB Type C Single Pole 16A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MCH120

MCH120 MEM MCB Type C Single Pole 20A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MCH132

MCH132 MEM MCB Type C Single Pole 32A 10kA

£12.55 ex. vat £15.06 inc. vat

MEM MCH140

MCH140 MEM MCB Type C Single Pole 40A 10kA

£13.66 ex. vat £16.39 inc. vat

MEM MCH163

MCH163 MEM MCB Type C Single Pole 63A 10kA

£14.97 ex. vat £17.96 inc. vat

MEM MCH310

MCH310 MEM MCB Type C Triple Pole 10A 10kA

£53.27 ex. vat £63.92 inc. vat

MEM MCH316

MCH316 MEM MCB Type C Triple Pole 16A 10kA

£53.27 ex. vat £63.92 inc. vat

MEM MCH320

MCH320 MEM MCB Type C Triple Pole 20A 10kA

£53.27 ex. vat £63.92 inc. vat

MEM MCH332

MCH332 MEM MCB Type C Triple Pole 32A 10kA

£53.27 ex. vat £63.92 inc. vat

MEM MCH340

MCH340 MEM MCB Type C Triple Pole 40A 10kA

£57.88 ex. vat £69.46 inc. vat

MEM MCH350

MCH350 MEM MCB Type C Triple Pole 50A 10kA

£57.88 ex. vat £69.46 inc. vat

MEM MCH363

MCH363 MEM MCB Type C Triple Pole 63A 10kA

£64.17 ex. vat £77.00 inc. vat

Merlin Gerin

MGN C60HB106

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 6A

£11.63 ex. vat £13.95 inc. vat

MGN C60HB110

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 10A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HB116

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 16A

£11.42 ex. vat £13.70 inc. vat

MGN C60HB120

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 20A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HB132

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 32A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HB140

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 40A

£11.53 ex. vat £13.83 inc. vat

MGN C60HB150

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 50A

£12.85 ex. vat £15.42 inc. vat

MGN C60HB163

Merlin Gerin MCB Type B Single Pole 63A

£13.78 ex. vat £16.54 inc. vat

MGN C60HB263

Merlin Gerin MCB Type B Double Pole 63A

£39.12 ex. vat £46.94 inc. vat

MGN C60HB350

Merlin Gerin MCB Type B Triple Pole 50A

£55.10 ex. vat £66.12 inc. vat

MGN C60HC106

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 6A

£11.63 ex. vat £13.95 inc. vat

MGN C60HC110

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 10A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HC116

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 16A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HC120

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 20A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HC132

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 32A

£10.38 ex. vat £12.46 inc. vat

MGN C60HC140

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 40A

£11.53 ex. vat £13.83 inc. vat

MGN C60HC150

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 50A

£12.71 ex. vat £15.25 inc. vat

MGN C60HC163

Merlin Gerin MCB Type C Single Pole 63A

£13.72 ex. vat £16.46 inc. vat

MGN C60HD106

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 6A

£12.22 ex. vat £14.67 inc. vat

MGN C60HD110

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 10A

£10.87 ex. vat £13.04 inc. vat

MGN C60HD116

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 16A

£10.87 ex. vat £13.04 inc. vat

MGN C60HD120

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 20A

£10.87 ex. vat £13.04 inc. vat

MGN C60HD132

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 32A

£10.87 ex. vat £13.04 inc. vat

MGN C60HD140

Merlin Gerin MCB Type D Single Pole 40A

£12.08 ex. vat £14.49 inc. vat

MGN C60HD202

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 2A

£41.97 ex. vat £50.36 inc. vat

MGN C60HD204

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 4A

£38.62 ex. vat £46.35 inc. vat

MGN C60HD206

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 6A

£35.00 ex. vat £42.00 inc. vat

MGN C60HD210

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 10A

£31.67 ex. vat £38.00 inc. vat

MGN C60HD216

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 16A

£31.67 ex. vat £38.00 inc. vat

MGN C60HD220

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 20A

£31.67 ex. vat £38.00 inc. vat

MGN C60HD232

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 32A

£31.67 ex. vat £38.00 inc. vat

MGN C60HD240

Merlin Gerin MCB Type D Double Pole 40A

£35.07 ex. vat £42.08 inc. vat